7.5. В період між конференціями (партійними зборами) керівництво місцевої організації партії здійснює обрана на конференції (партійних зборах) Рада. До складу Ради за посадою входять голова організації, заступник (заступники) голови та члени партії, які обрані на конференції (партійних зборах) до Ради.

У містах з районним поділом до складу Ради за посадою входять голови районних організацій партії.

Вибори Ради відбуваються за пропозиціями делегатів конференції (партійних зборів). Кандидати в члени Ради можуть не бути делегатами конференції (партійних зборів).

7.6. Рада місцевої організації партії:

 • розпоряджається коштами та майном організації в межах повноважень, наданих їй конференцією;
 • координує діяльність первинних організацій партії;
 • розробляє перспективні і поточні плани роботи;
 • висуває представників до складу виборчих комісій по проведенню виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, а також до складу комісій по проведенню всеукраїнського і місцевих референдумів;
 • затверджує кошторис витрат;
 • визначає представництво делегатів на конференцію (партійні збори) місцевої організації, місце і дату її проведення;

Рада місцевої організації вповноважена вирішувати питання, якщо на ній присутні 2/3 кількості її членів. Рада проводить свої засідання не рідше як один раз на три місяці.

Рішення Ради приймається більшістю голосів від кількості присутніх на її засіданнях членів Ради.

7.7. Голова місцевої організації партії:

 • здійснює загальне керівництво організацією;
 • головує на конференціях, засіданнях Ради;
 • організовує виконання рішень конференції (партійних зборів) організації та керівних органів партії і парторганізацій вищого рівня;
 • здійснює оперативне управління майном та коштами організації;
 • звітує про діяльність Ради на конференціях (партійних зборах);
 • представляє місцеву організацію партії у органах державної влади, органах місцевого самоврядування, громадських організаціях, підприємствах, установах та організаціях;
 • має право підпису фінансових та інших документів організації;
 • здійснює іншу діяльність у межах своїх повноважень.

7.8. Заступник (заступники) голови місцевої організації партії виконує роботу згідно розподілу обов'язків, за дорученням голови організації, та здійснюють обов'язки голови у разі його відсутності, веде облік членів партії.

7.9. Для перевірки діяльності партійних організацій партії на предмет правильності обліку матеріально-фінансових надходжень, відповідності кошторису витрат коштів і цільового використання майна, а також інших питань віднесених до її компетенції, конференція місцевої організації партії обирає ревізійну комісію у складі трьох членів.

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18