На працівників Центрального апарату партії поширюється дія чинного законодавства про працю, соціальне забезпечення та обов’язкове і добровільне страхування.

9.16. Контрольним органом партії є її Контрольно-ревізійна комісія партії (далі — КРКП), яка обирається з'їздом партії в кількості трьох чоловік.

КРКП підзвітна з'їзду партії. КРКП надає Політраді партії щорічний звіт про результати фінансово-господарської діяльності і фінансової дисципліни, а також з інших питань, віднесених до її компетенції.

Члени КРКП та інші члени центральних керівних органів партії і працівники апарату не мають права розповсюджувати висновки комісії та отримані в процесі її діяльності матеріали.

9.17. КРКП обирає зі свого складу голову, заступника голови на своєму засіданні.

9.18. Контрольно-ревізійна комісія партії:

  • проводить ревізію фінансово-господарської діяльності всіх організацій та керівних органів партії. Результати ревізій виносить на розгляд з'їзду партії, Політради партії і Політвиконкому партії;
  • перевіряє діяльність ревізійних комісій партійних організацій;
  • розглядає заяви про порушення членами партії, партійними організаціями або їх керівними органами норм Статуту партії та вносить пропозиції з цього приводу відповідним керівним органам партії;
  • розглядає внутрішньопартійні конфліктні ситуації та вносить свої рекомендації щодо них;
  • призупиняє виконання рішень керівних органів (крім З’їзду), керівних осіб партії чи її партійних організацій, ревізійних комісій цих організацій, якщо вони суперечать Статуту, чинному законодавству або були прийняті з їх порушенням;
  • у разі необхідності, може ініціювати скликання позачергових засідань Політради або Політвиконкому партії.

9.19. Засідання КРКП вважаються правомочними, якщо на них присутні не менше половини її членів.

9.20. Рішення КРКП приймаються більшістю голосів від присутніх на засіданнях комісії.

9.21. На штатних працівників Партії поширюється дія чинного законодавства про працю, соціальне забезпечення та обов’язкове і добровільне страхування.

10. Майно та кошти партії

10.1. Партія для здійснення своїх статутних завдань може мати у своїй власності рухоме і нерухоме майно, кошти, обладнання, транспорт, інші засоби, набуття яких не забороняється законами України.

Партія є неприбутковою організацією, може орендувати необхідне рухоме та нерухоме майно.

10.2. Джерелами коштів і майна партії є:

  • вступні, цільові та членські внески членів партії;
  • добровільні внески та пожертвування громадян України, надані в установленому порядку в грошовій, матеріальній та нематеріальній формі;
  • кошти або майно, яке надходить безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань у порядку встановленому чинним законодавством;
  • Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18