Статут партії

 

1. Загальні положення

1.1. Партія державного нейтралітету України (далі — Партія) є політичною партією, яка об'єднує на засадах добровільності громадян України — прихильників загальнонаціональної програми Партії. Партія діє у відповідності з Конституцією України, чинним законодавством, цим Статутом та своєю Програмою на основі добровільності, рівноправності її членів, гласності, законності, внутріпартійної демократії та дисципліни.

1.2. Повна назва партії — Партія державного нейтралітету України. Скорочена назва партії — ПДНУ.

1.3. Партія здійснює свою діяльність на території України.

1.4. Партія є юридичною особою з моменту її державної реєстрації, має печатки, штампи, бланки із своїм найменуванням, партійну символіку, зразки яких затверджуються Політвиконкомом партії. Символіка реєструється у встановленому чинним законодавством порядку.

1.5. Партія має самостійний баланс, відкриває рахунки, в тому числі валютні, в державних і комерційних банківських установах держави, може набувати майнові і немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем у судових органах.

1.6. Знаходження центрального офісу і керівних статутних органів Партії — м. Київ. Юридична адреса: 01004, м. Київ, вул. Антоновича, 25-в.

2. Мета і завдання

2.1. Метою діяльності партії є формування і представництво політичної волі громадян, спрямованої на утвердження державного нейтралітету України і як передумови цього участь у розбудові сильної незалежної держави, підвищенні добробуту людей, реалізації прав і соціальних гарантій громадян, інвестиційної привабливості України, а також участь у виборах представницьких органів влади.

2.2. Головними завданнями партії є:

  • об'єднання громадян задля подальшої розбудови держави на основі національної ідеї — державного нейтралітету України;
  • сприяння консолідації суспільства на засадах загальнолюдських цінностей, — відстоювання пріоритету прав і свобод людини;
  • сприяння становленню соціально орієнтованої ринкової економіки, створенню нових робочих місць, проведенню політики державного захисту інтересів вітчизняного товаровиробника;
  • участь у розвитку української та усіх етнонаціональних культур, а також науки, освіти, культури, охорони здоров'я, екології;
  • здійснення ефективних політичних заходів, спрямованих на забезпечення соціальної справедливості.

2.3. Для здійснення своєї мети партія має право:

  • вільно діяти у межах, передбачених Конституцією України, Законом України «Про політичні партії в Україні» та іншими законами України;
  • Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18